เกี่ยวกับเรา

เออร์เบิร์นฟาร์ม

ผลิตภัณฑ์ซอสผงปรุงข้าวอบตรา เออร์เบิร์นฟาร์ม และผักอบพร้อมปรุง เออร์เบิร์นฟาร์ม ผลิตโดยบริษัท นิธิฟู้ดส์ จำกัด ซึ่งเป็นผู้นำด้านผลิตเครื่องเทศแปรรูปคุณภาพสูง สำหรับอุตสาหกรรมอาหาร มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2541

ด้านความปลอดภัยอาหาร และการควบคุมคุณภาพ บริษัท นิธิฟู้ดส์ จำกัด ได้รับการรับรองระบบ

• สุขอนามัยของโรงงานที่ดี GMP
• การวิเคราะห์และควบคุมความปลอดภัยของอาหารที่จุดวิกฤต HACCP
• ระบบมาตรฐานความปลอดภัยอาหาร ISO 22000:2005

ด้านความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย บริษัท นิธิฟู้ดส์ จำกัด ได้รับการรับรอง

• มาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001
• มาตรฐานสถานที่ทำงานปลอดภัย OHSAS 18001

ผลิตภัณฑ์ผักอบพร้อมปรุง เออร์เบิร์นฟาร์ม เริ่มคิดค้นเมื่อปลายปี พ.ศ. 2549 และได้รับความชื่นชอบจากผู้บริโภคที่ได้ชิมและได้รับประโยชน์จากความสะดวกพร้อมได้คุณค่าอาหาร

จากการสอบถามความต้องการของลูกค้าและการวิจัยพัฒนา เรานำความรู้มาต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์ ซอสผงปรุงข้าวอบ เออร์เบิร์นฟาร์ม ที่นำข้าวอบรสชาติใหม่ๆให้กับผู้บริโภคทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ ตั้งแต่ปี ปี พ.ศ. 2554

บริษัท นิธิฟู้ดส์ จำกัด มุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรม และเป็นเลิศในการจัดการด้วยการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยมีรางวัลต่างๆ เหล่านี้เป็นเครื่องยืนยัน
 • บริษัท นิธิฟู้ดส์ จำกัด มีความภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับ รางวัลชนะเลิศระดับประเทศ ถ้วยประราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการประกวดผลงานตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ด้านธุรกิจขนาดย่อม จากสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงาน โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
  เมื่อ 29 พฤศจิกายน พ.ศ.2550
 • รางวัลอุตสาหกรรมดีเด่น ประเภทการบริหารอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อมกระทรวงอุตสาหกรรม
  เมื่อ มิถุนายน 2551<
 • รางวัลธรรมาภิบาลดีเด่น ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม สถาบันป๋วย อึ๊งภากรณ์ ร่วมกับสมาคมธนาคารไทยและสถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
  เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2548
 • ประกาศเกียรติคุณโล่รางวัล โครงการ “รณรงค์ลดสถิติอุบัติเหตุจากการทํางานให้เป็นศูนย์”สถาบันความปลอดภัยในการทำงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน
  เมื่อ 27 สิงหาคม 2551
 • รางวัลประกาศเกียรติคุณเหรียญทอง 3 ปีซ้อน โครงการสถานที่ทำงาน น่าอยู่ น่าทำงาน สะอาด ปลอดภัย ไร้มลพิษ มีชีวิตชีวา กรมอานามัย กระทรวงสาธารณสุข
  เมื่อปี 2546 - 2548
 • รางวัลประกาศเกียรติคุณอุตสาหกรรมดีเด่นประเภทการบริหารอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม กระทรวงอุตสาหกรรม
  เมื่อ พฤษภาคม 2546
 • รางวัลชนะเลิศส่วนผสมอาหารสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ซอสผงปรุงข้าวอบ ตราเออร์เบิร์นฟาร์ม รับจาก รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ อลงกรณ์ พลบุตรในงาน Health Food & Ingredient Thailand 2011
  3 มีนาคม 2554
 • รางวัลชนะเลิศการประกวดนวัตกรรมอาหารเพื่อสุขภาพผลิตภัณฑ์ซอสผงปรุงข้าวอบ ต้มยำ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
  11 สิงหาคม 2554
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ผลิตภัณฑ์ซอสผงปรุงข้าวอบ ตราเออร์เบิร์นฟาร์ม ด้านการออกแบบอาหาร (Food Design) ในการประกวดรางวัลการออกแบบเชิงนวัตกรรม (Design Innovation Contest DIC 2011) จากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ
 • รางวัลชนะเลิศระดับประเทศ - การประกวด STI Thailand Award 2012 (Green Innovation) ครั้งที่ 2 ในกลุ่มวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.)
 • รางวัลชนะเลิศระดับพื้นที่ภาคเหนือตอนบน - การประกวด STI Thailand Award 2012 (Green Innovation) ครั้งที่ 2 ในกลุ่มวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.)